nylonmock1

nylon1

nylonmock2

nylon2

Photographer: Stephanie Gonot. NYLON magazine.